Työn vapaus ja joustavuus kiinnostaa asiantuntijoita

Asiantuntijayrittäjyyden lisääntyessä suuremmat yritykset joutuvat kilpailemaan työntekijöistä myös yrittäjyyden kanssa. Vaihtoehtoiset tavat toimia työelämässä haastavat perinteiset, ja joustavuus tulee lisääntymään. Mikroyritysten merkitys työllistäjinä kasvaa, ja samalla saamme nauttia uudenlaisesta tekemisen meiningistä, jota yrittäjyys synnyttää.

Työn tekeminen on viimeisten vuosikymmenten aikana kokenut valtavia muutoksia. Työtä on automatisoitu tietotekniikan avulla, siitä on tullut ajasta ja paikasta riippumatonta, etätyöstä jokapäiväistä ja asiantuntijayrittäjyydestä uusi vaihtoehtoinen tapa tehdä työtä perinteisen palkkatyön sijaan. Ihmiset etsivät itselleen ominaisia tapoja sovittaa elämän eri osa-alueet yhteen. Työ merkitsee ihmisille edelleen paljon, mutta siltä odotetaan aiempaa enemmän
joustoa ja mukautuvuutta erilaisiin elämäntilanteisiin.

Pienten mikroyritysten määrä on Suomessa kasvanut viime vuosien aikana. Mikroyrittäjät ovat perinteisesti toimineet palvelualoilla, kuten partureina tai vaikka tavaran kuljetuksessa. Suomessa on kuitenkin yleistynyt jo pitkään maailmalla vallinnut trendi freelance-työstä myös esimerkiksi IT-alan asiantuntijoiden keskuudessa.

IT-alan mikroyrittäjälle suurin motivaattori yrittäjäksi lähtemiseen ei ole raha, vaan vapaus päättää omasta työstä, sen määrästä sekä ajasta ja paikasta työn tekemiselle. Asiantuntijoille on tärkeää, että yrittäjinä he pystyvät hyödyntämään omaa ammattitaitoaan haluamallaan tavalla, hakeutumaan vaihteleviin tehtäviin ja jättämään suurten organisaatioiden byrokratian taakseen.

Poikkeuksena usean muun alan yrittäjiin nähden IT-alan mikroyrittäjät ansaitsevat pääsääntöisesti yrittäjinä enemmän kuin palkkatöissä, tai vastaavasti voivat tehdä vähemmän työtä, ja viettää vapaa-aikaa joustavammin.

Verkosto on mikroyrittäjän elinehto

Verkostojen voima mikroyrittäjälle on merkittävä. Asiantuntija ei aina ole paras myymään työtään, tai hänellä ei mikroyrittäjänä ole mahdollisuutta päästä isoihin hankkeisiin tai yrityksiin sisälle ilman verkostoja. Yrittäjän on tärkeää luoda suhteita ja tehdä omaa osaamistaan näkyväksi mahdollisimman laajasti. Erikoistumisen avulla asiantuntija luo osaamisestaan houkuttelevaa ja erottuu massasta. Joidenkin alueiden erikoisosaajat voivat laskuttaa omasta osaamisestaan selvästi korkeampaa hintaa, ja heillä on kalenterit varattuna pitkälle tulevaisuuteen. Asiantuntijayrittäjän tulee jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan pysyäkseen kiinnostavana vaihtoehtona markkinassa.

Yrittäjänä työskentely on usein yksinäistä. Mikroyrittäjällä ei ole samanlaisia työkavereita kuin palkkatyöläisillä, jolloin verkostoituminen muiden yrittäjien kanssa on tärkeää. Ammattialan verkostot tukevat niin jaksamisessa kuin osaamisen kehittämisessä.

Henkilöbrändi syntyy vankasta asiantuntijuudesta

Yrittäjänä asiantuntijan on rohkeasti kerrottava osaamisestaan ja uskottava omiin kykyihinsä vaikeissakin tilanteissa. Kokemuksen tuoma varmuus ja ymmärrys auttavat onnistumaan ja voittamaan asiakkaan luottamuksen. Tyypillinen yrittäjäksi päätyvä IT-alan asiantuntija onkin jo pidempään alalla työskennellyt ja kokenut osaaja, joka hakee työlleen vaihtelua yrittäjyydestä.

Oman osaamisen tuotteistaminen ja erilaistaminen ovat haasteita, joita jokainen yrittäjä kohtaa työssään. Miten erottautua muista? Onko omassa osaamisessa jotakin aidosti erityistä? Näihin kysymyksiin vastaaminen ei aina ole helppoa, mutta vastaukset kertovat omista mahdollisuuksista toimeksiannoista kilpailtaessa.

Jokainen mikroyrittäjänä toimiva asiantuntija on brändi, joka on tai ei ole asiakkaiden silmissä mielenkiintoinen. Henkilöbrändin synnyttäminen ei aina ole helppoa vaan vaatii omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista, asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä sekä selkää kommunikointia ja hinnoittelua.

Yrittäjän tulee varmistaa, että hänet on ”helppo ostaa”. Kun osapuolien odotukset ovat alusta alkaen yhtenevät, niin on todennäköistä, että lopputuloskin on onnistunut.

Minna Reino

Vinssi by Project-IT Oy
minna.reino@project-it.fi
040 515 6325

Jaa artikkeli:

Project-IT Vinssi on projektinhallinnan ammattilaisten verkosto, joka mahdollistaa heille väylän arvostettujen suomalaisten yritysten erilaisiin projektitoimeksiantoihin.